Главная » Файлы » Регламент

ПОЛОЖЕННЯ
[ Скачать с сервера (14.2 Kb) ] 12.02.2017, 00:58

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розміщення антен, обладнання на багатоквартирних житлових | будинках та прокладання кабелів між ними

 

 1. Це Положення визна­чає та встановлює порядок розміщення антен, облад­нання на багатоквартирних житлових будинках та про­кладання кабелів між ни­ми, встановлює правові відносини між власниками цих будинків та власника­ми антен, обладнання та кабелів.
 2. Особи, які мають на­міри встановити на будин­ках антени (телевізійні, супутникові, радіоаматор­ські, радіотелефонні та інші), обладнання, прокласти кабелі всередині або між будинками у відповід­ності до Правил користу­вання приміщеннями, за­тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 № 572 «Про механізм введення Закону України «Про приватизацію, державного житлового фо­нду», Правил благоустрою та утримання території мі­ста Первомайська Микола­ївської області, затвердже­них рішенням сесії міської ради від 08.04.03 №17 «Про затвердження Правил благоустрою та утримання території міста Первомай- ська Миколаївської облас­ті», Закону України «Про телекомунікації», зверта­ються до власника багато­квартирного житлового будинку (далі - будинку) або уповноваженого ним органу, до управління жит­лово-комунального госпо­дарства міської ради, у випадку необхідності вико­нання земляних робіт, з відповідною заявою, в якій повинно бути вказано, з якою метою встановлюєть­ся антена, розміщується обладнання або проклада­ється кабель.
 3. Власники радіоаматорських радіостанцій прикладають до заяви ксерокопію дозволу на право експлуатації цих радіоста­нцій, видані Державною інспекцією електрозв'язку центру «Україначастотнагляд».
 4. Власники радіотеле­фонів, які мають наміри встановити на багатопове­рховому житловому будин­ку антену, до заяви дода­ють ксерокопію дозволу Державної інспекції елект­розв'язку центру «Україначастотнагляд»на викорис­тання відповідних радіоча­стот.
 5. Власник будинку або уповноважений ним орган розглядає відповідну заяву та в місячний термін повід­омляє заявника в письмо­вій формі про своє рішен­ня надати згоду на встано­влення антени, обладнан­ня чи прокладання кабелю, або відмовити в цьому з поясненням причин.
 6. Дозвіл на установ­лення антен, обладнання чи прокладання кабелю видається заявнику за умови, що не буде пошко­джено дах будинку, будіве­льні конструкції та його обладнання, не буде пору­шуватися техніка безпеки та пожежна безпека, не погіршиться архітектурний вигляд будинку.
 7. Власник будинку або повноважений ним орган та заявник підписують між собою договір, в якому мають бути зазначені тех­нічні умови встановлення антени, обладнання або прокладення кабелю, а також права та обов'язки сторін після завершення робіт.
 8. Дозвіл на встанов­лення антени, обладнання чи прокладання кабелю надається власником бу­динку або уповноваженим ним органом після надання заявником (крім власників радіоаматорських радіо­станцій) відповідної екс­плуатаційно-технічної до­кументації та дозволу управління архітектури та містобудування міської ра­ди, управління житлово-ко­мунально господарства міської ради, у випадку необхідності прокладання кабелю під землею.
 9. Після встановлення антени, обладнання або прокладання кабелю скла­дається акт між заявником та власником будинку на відповідність виконаних робіт технічним умовам, після чого вступає в силу підписаний ними договір про правові відносини.
 10. Особи, які встанови­ли антену, обладнання та проклали кабелі раніше, і не мають на це відповідно­го дозволу, зобов'язані в З (трьох) місячний термін отримати його від власни­ка будинку у відповідності з цим Положенням.
 11. власники антен, об­ладнання або кабелю зо­бов'язані:
 • не виконувати робіт та інших дій, що викликають псування покрівель, буді­вельних конструкцій та по­рушують умови проживан­ня мешканців будинку;
 • не використовувати радіопристрої в режимі підвищення звуку до сту­пеня, що порушує спокій мешканців будинку;
 • дотримуватися умов безпечної експлуатації ан­тен, обладнання та кабелів та своєчасно усувати вияв­лені порушення, пов'язані з їх розміщенням;
 • своєчасно вносити плату (крім власників ра­діоаматорських радіостан­цій) й узгоджувати зміни в договірних відносинах;
 • власник будинку або уповноважений ним орган має право достроково припинити договірні відно­сини у випадку несплати витрат на утримання буди­нку (крім власників радіо­аматорських радіостанцій) або відмови усунути пору­шення нормативних вимог щодо технічного стану бу­динку, пов’язаних з розмі­щенням антен, обладнання або кабелю.
 1. Суперечки між влас­никами будинків та влас­никами антен, обладнання або кабелю розв'язуються в судовому порядку, якщо в інший спосіб розв’язати їх немає можливості.

 

Категория: Регламент | Добавил: ur5zhy | Теги: порядок, антенны, розмещение
Просмотров: 261 | Загрузок: 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar